เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย รุ่นที่1 ของจังหวัดเพชรบุรีโดย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย รุ่นที่1 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องมาลัยทอง อาคารหอประชุมศรีภูมิสรณ์ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 ของจังหวัดลำพูน โดยนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับก
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560
โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมี นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เป็นประธานในพิธิเปิดและปิดการอบรม ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 53 คน จาก19 หน่วยงานของสภากาชาดไทย
21 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทยจังหวัดกระบี่ ใน
23 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทยจังหวัดระนองใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560


   
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
19/03/2556 - 19/03/2556
เวลา 08.00-16.00
การดูแลผู้สูงอายุ ณ.โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
19/03/2556 - 21/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท LDC Dental
15/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
14/03/2556 - 14/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ - คล๊าค
13/03/2556 - 13/03/2556
เวลา 08.00-16.00
เคหพยาบาล ณ.โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต
12/03/2556 - 15/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท คิมเบอร์ลีย์ คล๊าด ปทุมธานี
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.กรมราชองครักษ์
12/03/2556 - 12/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.บริษัท สัจวรรณ จำกัด
08/03/2556 - 08/03/2556
เวลา 08.00-16.00
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ณ.โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ
05/03/2556 - 05/03/2556
เวลา 08.00-16.00
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
20/07/2556
  • Css Template Preview
 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................